Poulssonmedaljen

 

Statutter for Poulssonforelesningen


”Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSFT) avholder årlige forelesninger for å hedre minnet om den første norske farmakologen Poul Edvard Poulsson. Den utvalgte foreleseren tildeles Poulsson minnemedalje. Denne personen skal ha bidratt spesielt til den faglige utviklingen innen farmakologi og/eller toksikologi og ha vært en faglig inspirator også i Norge. Vedkommende bør fortrinnsvis være utlending. Det legges størst vekt på forskningsmessige bidrag, men det tas også hensyn til vesentlig innsats innen farmakologisk og toksikologisk undervisning, informasjon og/eller fagpolitisk aktivitet. Forslag til kandidat til å holde Poulsson-forelesningen kan fremmes av NSFT`s medlemmer og dets styre.


NSFT`s styre fatter beslutning om hvem som skal holde forelesningen. Forelesningen holdes fortrinnsvis på et møte om høsten sammen med et seminar over et tema som grenser inn til Poulsson-forelesningens tema. Poulssonmedaljen tildeles kandidater hvert tredje år innen hhv. basal farmakologi, klinisk farmakologi og toksikologi.”               


Forslag til kandidater til Poulsson-medalje og forelesning kan sendes NSFT-styret. 


Poulssonmedaljen

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør