Seksjon for farmakologi

Styret i seksjon for farmakologi

Leder: 
Jenny Lund
Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo
Postboks 1068 Blindern
0316 Oslo
E-post:jenny.lund@farmasi.uio.no

 

Styremedlemmer: 
Erlend Egeland, UiO, Oslo
Lise Roman Moltzau, UiO, Oslo
Kristin Nordal, OUS, Oslo
Marianne Kringen, Diakonhjemmet, Oslo

Seksjon for farmakologi er en spesialseksjon underlagt Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSFT) (§ 3 Lov for NSFT). 

 

Seksjonen har som oppgave å fremme kunnskap om og interessen for basal og klinisk farmakologi i Norge, og ivareta og organisere faglige og fagpolitiske interesser innenfor basal og klinisk farmakologi.      [§ 1]

 

§ 2 Som medlem av Seksjon for farmakologi kan opptas ordinære medlemmer i Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi som selv angir ønske om å tilhøre seksjonen.

 

§ 3 Seksjonen ledes av en styringsgruppe bestående av formann, sekretær, økonomiansvarlig og ett styremedlem. En person i styringsgruppen representerer seksjonen i styret for Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi.

 

§ 4 Årsmøtet for Seksjon for farmakologi avholdes i løpet av Farmakologisk Vintermøte. Innkalling til årsmøtet og forslag til kandidater til styringsgruppen sendes seksjonens medlemmer med minst 14 dagers varsel. På årsmøtet fremlegger styringsgruppen årsberetningen for Seksjon for farmakologi. Årsmøtet velger formann, sekretær og styremedlem i styringsgruppen for Seksjon for farmakologi. Styringsgruppen avgjør selv hvem som representerer spesialseksjonen i NSFT styret. Alle valg gjelder for to år av gangen, gjeldende fra den dag årsmøtet avholdes. Det skrives referat fra årsmøtet.

 

§ 5 For forslag til vedtektsendringer gjelder de samme retningslinjer som er anført i § 7 i Lover for Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi.

 

Vedtekter for Seksjon for farmakologi

Vedtatt på Generalforsamling den 27. februar 2001
(navneendring vedtatt 28.01.06 og 28.01.12)

****************

Årsberetninger og referat fra årsmøter

****************


Aktuelle lenker:

Basal farmakologi

Klinisk farmakologi

Legemiddelsøk

Farmakogenetikk

 
 
 
 
Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør