Forskningsgrupper

Oversikt forskningsgrupper

Her kan du finne informasjon om forskningsgrupper i Norge som jobber med farmakologi og toksikologi. Vi håper at oversikten kan gjøre det lettere å finne f.eks. samarbeidspartnere til forskningsprosjekter eller foredragsholdere til fagmøter o.l.

Dersom du ønsker at din forskningsgruppe blir med i oversikten så kan du sende informasjon til: nsft@nsft.net

 

Fagfelt: Toksikologi / Farmakologi

Toksikologi

Toksikologi og tannbehandlingsmaterialer

Gruppeleder: dr.odont & dr.scient Jon E. Dahl

Hjemmeside: www.niom.no

Kontaktinfo: jon.dahl@niom.no

Forskningsområde: NIOM har fokus på pasientsikkerhet ved bruk av tannbehandlingsmaterialer. Våre prosjekter knyttet opp til eksponering for og biologiske effekter av innholdsstoffer i plastmaterialer og korrosjonsprodukter fra legeringer.

 

Miljøtoksikologigruppen, Institutt for biologi, UiB

Gruppeleder: Anders Goksøyr (professor)

Hjemmeside: www.uib.no/fg/toks

Kontakinfo: anders.goksøyr@bio.uib.no

Forskningsområde: Ulike tema innen miljøtoksikologi som toksikogenomikk (proteomikk, transkriptomikk), mekanistisk miljøtoksikologi, endokrinforstyrrende stoffer, biotransformasjonsenzymer, kjernereseptorer, biomarkører. Fokus på akvatisk toksikologi, men også humanrelaterte studier, marine pattedyr, modellorganismer (sebrafisk) og cellestudier.

 

Farmakologi

Reseptorer, signaloverføring og hjertefarmakologi

Gruppeleder: Finn Olav Levy

Hjemmeside: www.med.uio.no/klinmed/forskning/grupper/reseptorer-signaloverforing-og-hjertefarmakologi

Kontaktinfo: f.o.levy@medisin.uio.no

Forskningsområde: Forekomsten av kronisk hjertesvikt er økende, bl.a. pga. økt levealder og økt overlevelse ved akutt hjertesykdom. Vår forskningsgruppe prøver å forstå mekanismene for hjertesvikt og bruke dette i utvikling av ny legemiddelbehandling. Vi studerer også forskjellige reseptorer og deres signalmekanismer, med spesiell vekt på serotoninreseptorer og andre G-proteinkoblede reseptorer og signalmekanismer som involverer syklisk AMP og syklisk GMP.

 

Muskelmetabolisme relatert til type 2-diabetes og fedme

Gruppeleder: G. Hege Thoresen

Hjemmeside: http://www.mn.uio.no/farmasi/forskning/grupper/mures/index.html

Kontaktinfo: hege.thoresen@farmasi.uio.no

Forskningsområde: Type 2-diabetes og fedme er økende helseproblemer i hele verden. Et tidlig tegn på utvikling av type 2-diabetes er insulinresistens i skjelettmuskulatur og dermed nedsatt glukosetoleranse. Skjelettmuskulaturen spiller en sentral rolle i å opprettholde glukosehomeostase og er også viktig i forhold til lipidomsetningen i kroppen. Vi studerer primært cellulære mekanismer bak insulinresistens i human skjelettmuskel og hvordan disse mekanismene kan påvirkes – blant annet av potensielle legemidler som modulerer metabolske kjernereseptorer og ved trening.

 

Medisinsk farmakologi og toksikologi, Institutt for medisinsk biologi, UiT

Gruppeleder: Aina Westrheim Ravna

Hjemmeside: http://uit.no/ansatte/organisasjon/hjem?p_dimension_id=92438&p_menu=42374

Kontaktinfo: Aina.W.Ravna@uit.no

Forskningsområde: Forskningsgruppen består av tre prosjektgrupper:

Eksperimentell og klinisk farmakologi 
Struktur og funksjon av transport proteiner med relasjon til kreftsykdommer.
Prosjektgruppeleder: Georg Sager.

Molekylmodellering
Molekylmodellering av “drug targets” og ligand interaksjoner.
Prosjektgruppeleder: Ingebrigt Sylte.

Bioaerosol toksikologi
Epidemiologiske og eksperimentelle toksikologiske studier av stoffer med biologisk opprinnelse (for eksempel proteiner, enzymer, allergener, endotoksiner) fra sjømatindustri.
Prosjektgruppeledere: Berit Bang og Lisbeth Aasmoe.

 

Individualisering av immunsuppresjon og kjemoterapi

Gruppeleder: Stein Bergan

Hjemmeside: http://www.ous-research.no/bergan/

Kontaktinfo: stein.bergan@farmasi.uio.no

Forskningsområde: Immundempende behandling i forbindelse med transplantasjon krever individuell tilpasning av dosering for å forhindre avstøtning og holde bivirkninger på et minimum. Dette er spesielt viktig fordi behandlingen stort sett er livslang. Vår forskningsgruppe utforsker metoder for å måle den immundempende virkningen via biomarkører som kan karakterisere effekten av det enkelte medikament eller pasientens totale immunstatus, og som kan brukes for å styre dosering og valg av medikament. Dette omfatter både farmakokinetiske, -dynamiske og ikke minst farmakogenetiske aspekter. De samme prinsipper anvendes på immunsuppressiva ved andre indikasjoner samt for noen cellegifter. 

 

Disease and environmental exposures

Gruppeleder: Colin Charnock

Hjemmeside: http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Hva-forsker-HiOA-paa/FoU-HF/Forskningsgrupper-ved-Fakultet-for-helsefag2/Disease-and-environmental-exposures

Kontaktinfo: colin.charnock@hioa.no

Forskningsområde: Vi er opptatt av sykdommer/sykelige tilstander som har en klar kobling til miljøfaktorer, og kjerneaktivitetene er knyttet til luft- og vannkvalitet, type 2-diabetes, hyperkolesterolemi og infeksjoner. Nylig har WHO karakterisert antibiotikaresistente bakterier som en av de 3 største truslene mot menneskets helse, og det er rettet spesielt oppmerksomhet mot Enterobacteriaceae som forbindes med kontaminert vann. Vann- og luftkvalitet er sentrale temaer i vår forskning. Samtidig begynner vi å forstå at det finnes andre, mer finurlige interaksjoner mellom mikrober og mennesker. Denne forståelsen har åpnet et nytt felt som befinner seg i skjæringspunktet mellom mikrobiell økologi og metabolske sykdommer.

 

Nevrobiologigruppen ved Farmasøytisk institutt

Gruppeleder: Ragnhild E. Paulsen

Hjemmeside: http://www.mn.uio.no/farmasi/forskning/grupper/nevrobiologi/index.html

Kontaktinfo: r.e.paulsen@farmasi.uio.no

Forskningsområde: Basal nevrobiologi og -toksikologi

 

Epilepsy research group

Gruppeleder: Svein I. Johannessen

Kontaktinfo: sveinj@ous-hf.no

Forskningsområde: Klinisk farmakologi ved antiepileptika

 

The fight against doping

Gruppeleder: Peter Hemmersbach

Kontaktinfo: peter.hemmersbach@farmasi.uio.no

Forskningsområde: Anti-doping

 

Klinisk farmakologi og farmakogenomikk

Gruppeleder: Marianne Kristiansen Kringen

Kontaktinfo: m.k.kringen@medisin.uio.no

Forskningsområde: Klinisk farmakologi og farmakogenomikk

 

Alzheimers sykdom/nevrofarmakologi

Gruppeleder: Lars Nilsson

Kontaktinfo: lars.nilsson@medisin.uio.no

Forskningsområde: Alzheimers sykdom og nevrofarmakologi

 

Utviklet av Netlab, publiseres med eRedaktør